ADITIVUM 500 orezSpeciální aditivum zvyšující přilnavost nátěrů na skle a keramice.

DENAS ADITIVUM NA SKLO je speciální silanový přípravek, určený ke zvýšení přilnavosti barvy DENAS UNIVERZÁL LESK/MAT na různé hladké, nesavé, nepochozí, inertní materiály jako je sklo, glazovaná keramika, umakart, porcelán, zdrcadla apod.

Nátěry s přídavkem tohoto aditiva vykazují násobnou přilnavost a ultra hladkých površích. Přidáním DENAS ADITIVA NA SKLO do DENAS UNIVERZÁL LESK/MAT nedochází k degradaci deklarovaných vlastností ani odstínu, spíš naopak.

Uplatnění nachází při renovacích obkladů koupelen a kuchyňských linek, bytových umakartových jader, prosklených stěn v interiéru i keramických doplňků, porcelánu.

Aplikační vrstva: Vrchní krycí
Způsob nanášení: steteclakovaci valeckystrikaci pistole
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Vzhled povrchu: Matný | Lesklý
Pracovní postup: DENAS ADITIVUM NA SKLO se přidá v poměru 1,5 % aditiva z množství použité barvy do hmoty DENAS UNIVERZÁL LESK/MAT a zamíchá se. Míchání se provádí vhodným míchacím zařízením (např. vrtačkou s míchadlem) po dobu min. 5 minut.
Doba zpracovatelnosti směsi s aditivem je max. 2 týdny při 20 °C.
Vydatnost 7 až 10 m²/kg na jednu vrstvu
Skladování: Po vmíchání prostředku DENAS ADITIVUM NA SKLO do výrobku DENAS UNIVERZÁL LESK/MAT tuto výslednou směs skladujte v dobře uzavřeném obalu v suchých a dobře větraných prostorách při teplotě 5–20 °C, maximálně však po dobu 2 týdnů.
Balení: 105g, 500g
Bezpečnost a hygiena: Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření.
Likvidace odpadů: Znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Soubory ke stažení