eu eeoz

Vzdělávání pracovníků DENAS COLOR a.s.

Příjemce: DENAS COLOR a.s.
Název projektu:  Vzdělávání pracovníků DENAS COLOR a.s.
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012571
Program: Výzva č. 097: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Doba realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ANOTACE PROJEKTU:

Projekt zajistí soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýší adaptabilitu starších pracovníků u zaměstnavatele externím i interním vzděláváním.

Prezenční vzdělávání, do kterého se zapojí min. 32 pracovníků firmy DENAS COLOR a.s., bude zaměřeno na obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, technické a jiné odborné vzdělávání.

CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu je zvyšování úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců v návaznosti na vývoj potřeb zaměstnavatele a přípravu vybraných skupin zaměstnanců pro zajištění nových projektů.

VÝSLEDKY:

32 proškolených osob

 

 

eu EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

V loňském roce společnost DENAS COLOR a.s. předložila projekt s názvem Podnikový informační systém, který je zařazen do aktivity výzvy: Zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků. Předmětem předkládaného projektu bylo zřízení vnitropodnikového informačního systému, jeho implementace a pořízení technologických prvků pro zajištění jeho provozu.

Důvodem předložení projektu byl zcela nevyhovující a neodpovídající stávající informační systém, který již neodpovídal rostoucím požadavkům firmy. Cílem předkládaného projektu bylo pořídit komplexní informační systém, který by svojí funkcionalitou pokrýval většinu firemních agend (finanční řízení, skladové hospodářství, prodej, obchod, výrobu) a zvýšit bezpečnost firemních dat.

 

eu EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

DENAS COLOR a. s. je společností, která je v rámci svého rozvoje značně aktivní, což dokazuje realizací řady projektů, které mají za cíl zvýšit povědomí o společnosti a jejím sortimentu, rozšířit oblast působení, zkvalitnit poskytované služby a vytvořit zázemí pro výzkumnou a vývojovou činnost. Veškeré tyto činnost společnost realizuje v rámci finanční podpory, která je poskytovaná ze zdrojů státního rozpočtu a prostředků Evropské unie. Jedná se o programy Marketing, Rozvoj a Potenciál I.

Program Marketing
Cílem tohoto programu je rozšíření podnikatelský aktivit na zahraničních trzích a jedná se především o podporu získání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trh, tvorbu studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorbu propagačních materiálů. Naše společnost byla při získávání finančních prostředků v tomto programu značně úspěšná, jelikož již jedná dotace byla vyplacena a v letošním roce bude ukončen i druhý dotační titul v oblasti marketingu. Prostřednictvím tohoto programu se podařilo společnosti DENAS COLOR a. s. rozšířit obchodní vztahy na Slovensku, zúčastnit se řady veletrhů a výstav (Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře, strojírenský veletrh SUBCON v Birminghamu, strojírenské veletrhy - INDUSTRIAL v Kyjevě, INTERLAKOKRASKA v Moskvě) a s tím související zhotovení průzkumu trhu v rusky mluvicích zemích. V neposlední řadě byly zhotoveny zcela nové propagační materiály v různých jazykových mutacích.

Program Potenciál I.
Tento program pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. V rámci tohoto programu nakoupila společnost DENAS COLOR a. s. řadu laboratorního vybavení a zaměstnala vědeckovýzkumné pracovníky, čímž vzniklo kvalifikované a moderní výzkumné a vývojové centrum, které slouží nejen pro potřeby společnosti, ale také umožňuje se podílet na výzkumných a vývojových činnostech jiných společností. Díky projektu došlo také k rozvoji vědeckovýzkumné činnosti s odbornými institucemi v oblasti nátěrových hmot.

Program Rozvoj
Prostřednictvím tohoto programu je umožněno podniku investovat do moderního technologického vybavení a obnovit tak výrobní zařízení ve výrobě vodou ředitelných nátěrových hmota a technologii na likvidaci VOC látek při realizaci povrchových ochran. Tato obměna technologií bude mít značný přínos jak pro samotnou společnost v podobě kvalitnější a rychlejší výroby nátěrových hmot, tak i přínos v oblasti ochrany životního prostředí, především pak ochrany ovzduší.

 

Profil zadavatele