O kvalitě vývoje u zavedených systémů a odborné způsobilosti společnosti DENAS COLOR a. s. svědčí získané certifikáty, oprávnění, atesty a osvědčení.

Společnost pracuje v systému řízení kvality dle norem řady ČSN EN ISO 9001:2016 a dle normy ČSN EN ISO 14 001:2016 a respektuje zásady komplexního řízení kvality a ochrany ŽP.

Certifikat ISO 9001 2022Certifikat ISO 14001 2022

Společnost DENAS COLOR a.s. se rozhodla nekomunikovat o svých významných enviromentálních aspektech.

POLITIKA JAKOSTI A OCHRANY ŽP

Vychází z celkové strategie společnosti, patří mezi hlavní priority při řízení společnosti a je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech:

Zákazníci

  • zjišťovat a v maximální možné míře uspokojovat současné i budoucí potřeby a očekávání našich zákazníků
  • účinně a efektivně plnit parametry kvality a environmentální parametry realizovaných dodávek výrobků a poskytovaných služeb při šetrném využívání energie a materiálů, které odpovídají požadavkům zákazníků v příslušných oborech a současným právním a jiným požadavkům

Externí poskytovatelé

  • budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy, aby nám byli schopni dodávat kvalitní externí produkty a služby podle našich potřeb a specifikací při dodržování všech zásad pro ochranu ŽP

Zaměstnanci

  • vzdělávat a motivovat zaměstnance k trvalému získávání potřebných znalostí, dovedností a k ochraně ŽP v rámci jejich pracovních povinností
  • chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům

Technologie a infrastruktura

  • vytvářet potřebné tvůrčí a pracovní prostředí pro úspěšnou realizaci strategických záměrů

Okolní prostředí

  • eliminovat dopady své činnosti na životní prostředí
  • prevencí znečišťování předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví zaměstnanců
  • aktivně spolupracovat se státními orgány a organizacemi, které působí v dosahu společnosti

Zásady Politiky kvality a ochrany ŽP jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti. Úrovní své práce ovlivňují kvalitu dodávaného výrobku nebo služby i životní prostředí.

Pro naplnění Politiky kvality a ochrany ŽP a z ní vycházejících cílů a cílových hodnot se vedení společnosti zavazuje vyčlenit vhodné a dostatečné zdroje, dodržovat výše uvedené zásady, na všech úrovních řízení uplatňovat, rozvíjet a neustále zlepšovat systém managementu kvality a environmentálního managementu vedoucí k uspokojování potřeb a očekávání zákazníků a zainteresovaných stran a ke zvyšování environmentální výkonnosti.

V Bílovci dne: 2.1.2017

Za vedení společnosti DENAS COLOR, a.s. Aleš Glončák v.r. ředitel společnosti