Denas odmastovac

Nepěnivý koncentrovaný odmašťovací prostředek.

DENAS ODMAŠŤOVAČ je nepěnivý koncentrovaný vodou ředitelný přípravek, určený k čištění a odmašťování středně znečištěných povrchů z oceli, litiny, nerezu, hliníku, skla a plastů. Pro svou vysokou účinnost je vhodný pro mezioperační mytí, údržbu a odmaštění kovových konstrukcí, podlah, střešních krytin a jejich doplňků, kovových plotů, dílců z mědi a hliníku, vše před aplikací práškových, vodou ředitelných i syntetických barev. Není určený k mytí nádobí.

  • Interiér / exteriér
  • 100% ODSTRANĚNÍ mastnoty
  • VŠESTRANNÉ použití
  • ŘEDĚNÍ až 1:20

 

Vydatnost: 10 m2/kg po naředění.
Údaje o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Nebezpečné látky: Alkoholy, C8-10, ethery s polyethylenpolypropylenglykolmonobenzyletherem.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Bezpečnost a hygiena: Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření.
Likvidace odpadů: Znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku.

Soubory ke stažení