Denas zaklad drevo

Základní barva na dřevo sjednocující natíraný povrch.

DENAS NA DŘEVO–ZÁKLAD je vodou ředitelná barva pro základní nátěry dřeva, dřevěných výrobků i podkladů k použití v interiéru i exteriéru. Je ideální pro nové i renovační základní nátěry okenních rámů, dřevěných zárubní i dveřních křídel, dřevěného nábytku či obložení, podhledů a jiných stavebně truhlářských výrobků. Barva vyplňuje póry a vyrovnává nerovnosti v podkladu a celkově zvyšuje přilnavost mezi podkladem a vrchním nátěrem. Díky velmi dobré brousitelnosti navíc vytváří dokonale hladký povrch pro následné nátěrové vrstvy, a tím zlepšuje finální vzhled a životnost celkové povrchové úpravy. 

 

Odstíny: Vyrábí se v odstínu 0100 bílý a další dle vzorkovnic RAL, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.
Způsob nanášení: steteclakovaci valeckystrikaci pistole
Pracovní postup: Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, nesoudržných vrstev starších nátěrů a mastnoty. Při aplikaci na dřevo v exteriéru doporučujeme nejprve použít vhodné vodou ředitelné napouštědlo s biocidním účinkem. DENAS NA DŘEVO–ZÁKLAD se po naředění (pouze v případě potřeby, max. 5% vody) a dokonalém rozmíchání nanáší štětcem, válečkem nebo pneumatickým stříkáním v 1–2 vrstvách. Rozmezí mezi jednotlivými nátěry

musí být min. 4 hodiny. Po nanesení poslední vrstvy je možné základ brousit, nejméně však 6 hodin od nátěru poslední vrstvy. Poté je možné nanášet vrchní barvu DENAS UNIVERZÁL v 1–2 vrstvách. Časový odstup mezi jednotlivými nátěry vrchní barvy musí být min. 4 hodiny. Minimální teplota při aplikaci a schnutí nátěru je +10 °C, nejméně 3 ˚C nad rosným bodem a vzdušná vlhkost do 70 %.

Vydatnost: 5–7 m²/kg na jednu vrstvu
Složení (obecné): Směs speciální alkydové emulze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.
Skladování: Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách, při teplotách +5 až 25 °C. Chraňte před mrazem. Skladujte mimo dosah dětí. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.
Balení: 0,7 kg
Bezpečnost a hygiena: Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním použijte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.
Likvidace odpadů: Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.

Soubory ke stažení