DENAS Lepenka

Popis produktu DENAS Lepenka

Vodou ředitelná hydroizolační nátěrová hmota

Použití:
Barva je určená pro ochranu stříkaných polyuretanových pěn před UV zářením a atmosférickými vlivy u střešních a obkladových konstrukcí, ochranné a renovační nátěry střech s povrchem na bázi asfaltových pásů do plochy nepřesahující 1500 m2. Nanesená hmota po zaschnutí vytvoří elastickou fólii s dokonalou přilnavostí k podkladu, má velmi dobrou přídržnost k polyuretanovým pěnám a k asfaltovým i silikátovým podkladům.
Nátěry se vyznačují vysokou odolností proti působení vody, UV záření, střídaní teplot a odolností vůči alkalické hydrolýze. Zachovávají si elastické vlastnosti i při minusových teplotách a mají schopnost přenášet pnutí vzniklé lineárními změnami a překrýt případné trhlinky v podkladu.
Vhodná zejména pro renovaci starých střešních nátěrů.

DENAS Lepenka je ochranná hydroizolační nátěrová hmota pro střešní konstrukce a polyuretanové

Vlastnosti:
Hustota: 1,25 - 1,5 g/cm3 Hmotnostní sušina: 60-68 %
pH: 8 - 10 Objemová sušina: 45-55 %

Barva je vysoce odolná vůči UV záření a jiným povětrnostním vlivům.

Aplikační vrstva: Vrchní krycí nátěr
Způsob nanášení: steteclakovaci valeckystrikaci pistole
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Oblast střechy: eternitova strecha 2
Pracovní postup: Směs se nanáší na podklad minimálně ve 2 vrstvách v odstupu 24 hodin. Pro náročné aplikace při opravách střešních konstrukcí z asfaltových pásů se doporučuje použít výztuže z mřížkové tkaniny a zvýšit počet nátěrů.
Vydatnost: Udržovací nátěry 0,3 - 0,5 kg/m2, nátěry polyuretanových pěn 0,7 - 1kg/m2, u podkladů z asfaltovýchlepenek s výztuží 1,5 - 2 kg/m2.
Podklad: Podklad musí být suchý a zbavený mechanických i mastných nečistot. Podklady z asfaltových pásů a jiné savé podklady se napustí přípravkem PRIMER B.
Skladování: Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách, při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte směs odděleně od nápojů, potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.
Balení: Plastové obaly o obsahu 1,5 – 45 kg nebo pozinkované sudy o hmotnosti 200 – 250 kg.
Bezpečnost a hygiena: Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.
Likvidace odpadů: Zbytky produktu a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.

Soubory ke stažení