Denas lepenka

Popis produktu DENAS Tekutá Lepenka

Vodou ředitelná hydroizolační nátěrová hmota

Použití:
Barva je určená pro ochranu stříkaných polyuretanových pěn před UV zářením a atmosférickými vlivy u střešních a obkladových konstrukcí, ochranné a renovační nátěry střech s povrchem na bázi asfaltových pásů do plochy nepřesahující 1500 m2. Nanesená hmota po zaschnutí vytvoří elastickou fólii s dokonalou přilnavostí k podkladu, má velmi dobrou přídržnost k polyuretanovým pěnám a k asfaltovým i silikátovým podkladům.
Nátěry se vyznačují vysokou odolností proti působení vody, UV záření, střídaní teplot a odolností vůči alkalické hydrolýze. Zachovávají si elastické vlastnosti i při minusových teplotách a mají schopnost přenášet pnutí vzniklé lineárními změnami a překrýt případné trhlinky v podkladu.
Vhodná zejména pro renovaci starých střešních nátěrů.

DENAS TEKUTÁ LEPENKA je ochranná hydroizolační nátěrová hmota pro střešní konstrukce z asfaltových pásů a stříkané PUR pěny.

Vlastnosti:
Hustota: 1,25 - 1,5 g/cm3 Hmotnostní sušina: 60-68 %
pH: 8 - 10 Objemová sušina: 45-55 %

Barva je vysoce odolná vůči UV záření a jiným povětrnostním vlivům.

Aplikační vrstva: Vrchní krycí nátěr
Způsob nanášení: steteclakovaci valeckystrikaci pistole
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Oblast střechy: eternitova strecha 2
Pracovní postup: Podklad musí být pevný, suchý, zbavený nečistot i mastnoty. Nesoudržný povrch se musí přebrousit nebo mechanicky odstranit. Staré střešní krytiny je třeba zbavit mechů a lišejníků otryskáním vysokotlakým čističem s přídavkem odmašťovače a následným oplachem vodou. Podklady z asfaltových pásů a jiné savé podklady se napustí přípravkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE. U udržovacích nátěrů se hmota nanáší na podklad minimálně ve 2 vrstvách s časovým odstupem 24 hodin. U rekonstrukčních sanačních oprav konstrukcí z asfaltových pásů se doporučuje použít systém s mřížkovou tkaninou a zvýšit počet aplikovaných vrstev nátěrové hmoty. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +10 °C, vzdušná vlhkost do 70 %. Po dobu zasychání nesmí na nátěr působit déšť nebo stékající voda.
Vydatnost: Udržovací nátěry 2–3 m²/kg; nátěry polyuretanových pěn 1,0–1,5 m²/kg, u podkladů z asfaltových lepenek s výztuží 0,5–1,0 m²/kg.
Skladování: Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách, při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte směs odděleně od nápojů, potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.
Balení: 15 kg, 25 kg, 45 kg
Bezpečnost a hygiena: Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.
Likvidace odpadů: Zbytky produktu a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.

Soubory ke stažení