DENAS GarazPopis produktu DENAS Garáž

Dvousložková epoxidová barva na betonové podlahy

DENAS GARÁŽ je dvousložková vodou ředitelná epoxidová barva určená pro nátěry betonových podlah v garážích. Barva se vyznačuje vysokou mechanickou a chemickou odolnosti.

Použití:
Nátěry betonových podlah v garážích popřípadě skladech, sklepech a všude tam, kde se vyžaduje vysoká mechanická a chemická odolnost. DENAS GARÁŽ není vhodný jako konečný nátěr v exteriérech.

Vlastnosti: DENAS GARÁŽ DENAS GARÁŽ TUŽIDLO Natužená směs
Hustota: 1,5 – 1,7 g/ml 1,14 g/ml 1,4 – 1,6 g/ml
Hmotnostní sušina: 60 - 70 % 100 % 65 - 75 %
Objemová sušina: 45 - 50 % 100 % 55 - 65 %

 

Aplikační vrstva: Vrchní krycí nátěr
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Tónování v systému: dle dohody
Pracovní postup: Před aplikací se barva DENAS GARÁŽ a DENAS GARÁŽ TUŽIDLO smíchá v poměru 100:20. Do barvy se za stálého míchání přidává tužidlo a k míchání se použije vhodné míchací zařízení (např. vrtačka s míchadlem). Po promíchání obou složek se směs nechá 5 minut odstát a konzistenci pro aplikaci upravíme přidáním 10-20 dílů vody. Zpracovatelnost natužené směsi je max. 2 hod. Barva se nanáší na podklad štětcem, válečkem popřípadě stříkáním ve dvou nebo více vrstvách podle požadavků na konečné vlastnosti nátěru. Odstup mezi jednotlivými nátěry je min. 12 hodin. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +15°C. Podlahy natřené barvou DENAS GARÁŽ lze plně zatížit (umístěním vozidla, nábytku apod.) po 5 dnech od aplikace.
Vydatnost: 0,2 až 0,35 kg/m2 natužené směsi na jeden nátěr.
Podklad: Podklad musí být pevný, suchý, zbavený mechanických i mastných nečistot. Nesoudržné povrchové vrstvy betonu se musí přebrousit nebo mechanicky odstranit. Podklad se napustí přípravkem DENAS PENETRACE.
Skladování: Skladuje se v původních obalech při teplotách +5 až +25°C na místech chráněných před přímým působením slunečního záření a náhlým střídáním teplot. Skladovatelnost je 12 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout.
Bezpečnost a hygiena: DENAS GARÁŽ je klasifikováno jako Xi - dráždivý , vážné nebezpečí poškození očí. DENAS GARÁŽ TUŽIDLO obsahuje epoxidové složky a je klasifikovan jako Xi – dráždivý, N – nebezpečný pro životní prostředí, dráždí oči a kůži, může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží a je toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Při práci s tužidlem a natuženou barvou dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v bezpečnostním listu DENAS GARÁŽ TUŽIDLO. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření.
Likvidace odpadů: Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.
Balení:  Obaly o hmotnosti 5 kg, 10 kg.

Soubory ke stažení