DENAS penetracePopis produktu DENAS Penetrace

Vodou ředitelný přípravek pro napouštění savých podkladů

DENAS PENETRACE je vodou ředitelný penetrační přípravek na bázi akrylátových a styrenakrylátových disperzí určený pro napouštění savých podkladů před nanášením disperzních barev, lepidel a tmelů. Jeho použitím se zajistí sjednocení savosti podkladu, zvýšení pevnosti povrchových vrstev podkladu a zvýšení soudržnosti následujících vrstev s podkladem.

Použití:
DENAS PENETRACE se používá pro napouštění betonových konstrukcí a podlah, eternitových, betonových a pálených střešních krytin, fasádních povrchů a jiných stavebních materiálů. Penetrace se používá pro napouštěcí nátěry v exteriérech i v interiérech.

Vlastnosti:
Hustota: 1,03 - 1,06 g/cm3

Prostředek s vynikajícím penetračním účinkem a vysokou odolností proti působení vlhkosti.

 

Aplikační vrstva: Penetrační nátěr
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Prostředí exterier | interier: interierexterier
Pracovní postup: Před použitím se DENAS PENETRACE ředí vodou v poměru 1:1. Nanáší se na podklad štětkou, asfaltérským kartáčem, nebo stříkáním v takové vrstvě, aby dokonale vsákl do podkladu. Silně savé podklady je možno napustit dvojnásobným nátěrem. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +10 °C. Nanášení dalších vrstev následuje po dokonalém zaschnutí napouštěcího nátěru, nejdříve po 4 hodinách.
Vydatnost: Vydatnost koncentrátu 10 m2/kg na jeden nátě
Podklad: Podklad musí být suchý, zbavený mechanických i mastných nečistot a zbytků starých nátěrů nesoudržných s podkladem. Staré střešní krytiny (např. eternit) se zbaví mechů a lišejníků nejlépe postřikem vhodným chemickým přípravkem s následným mechanickým odstraněním rostlinných zbytků.
Skladování: Skladuje se v původních obalech při teplotách +5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout!!!
Balení: Obaly o obsahu 1 kg, 3 kg, 10 kg.
Bezpečnost a hygiena: DENAS PENETRACE není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. V uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.
Likvidace odpadů: Zbytky přípravku a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými legislativními předpisy.

Soubory ke stažení