Denas penetrace 5Penetrační přípravek na savé podklady.

DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE (DENAS PENETRACE) je vodou ředitelný penetrační přípravek určený k napouštění savých podkladů před nanášením disperzních barev, lepidel a tmelů. Jeho použitím se zajistí sjednocení savosti podkladu, zvýšení pevnosti povrchových vrstev podkladu a zvýšení soudržnosti následujících vrstev s podkladem. DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE se používá pro napouštění betonových konstrukcí a podlah, eternitových, betonových a pálených střešních krytin, fasádních povrchů a jiných stavebních materiálů. Penetrace se uplatní u nátěrů v exteriéru i v interiéru.

Vlastnosti:
Hustota: 1,03 - 1,06 g/cm3

Prostředek s vynikajícím penetračním účinkem a vysokou odolností proti působení vlhkosti.

 

Aplikační vrstva: Penetrační nátěr
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Prostředí exterier | interier: interierexterier
Pracovní postup: Podklad musí být pevný, suchý, zbavený nečistot i mastnoty. Nesoudržný povrch se musí přebrousit nebo mechanicky odstranit. Staré střešní krytiny je třeba zbavit mechů a lišejníků otryskáním vysokotlakým čističem s přídavkem odmašťovače a následným oplachem vodou. DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE se před aplikací naředí v poměru 1:1 s vodou a dobře promísí, poté nanáší na podklad štětkou, asfaltérským kartáčem, válečkem nebo stříkáním v takové vrstvě, aby dokonale vsákl do podkladu. Silně savé podklady je možno napustit dvojnásobným nátěrem. Přebytečnou penetraci setřete hadrem! Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +10 °C, nejméně 3 °C nad rosným bodem.. Aplikace dalších vrstev následuje po dokonalém zaschnutí penetračního nátěru, nejdříve po 4 hodinách.
Vydatnost: Vydatnost koncentrátu 10 m2/kg na jeden nátě
Skladování: Skladuje se v původních obalech při teplotách +5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout!!!
Balení: Obaly o obsahu 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg.
Bezpečnost a hygiena: DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. V uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.
Likvidace odpadů: Zbytky přípravku a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými legislativními předpisy.

Soubory ke stažení