Denas struktura 1kgVrchní barva k tvorbě designového strukturního povrchu.

DENAS EFEKT STRUKTURY (DENAS STRUKTURA) je strukturální vodou ředitelná barva na krycí nátěry dřevěných a kovových výrobků, konstrukcí a materiálů v interiérech i exteriérech. Tento email je vhodný pro povrchové úpravy dveří, kuchyňských linek, různých obkladů, betonu, omítek, soklů, výtahových kabin apod. Aplikací barvy je dosahováno vysoce kvalitního, mechanicky odolného nátěrového filmu, který je silně tixotropní (nestékavý), umožňující tvorbu efektních strukturálních povrchových úprav. Nátěr je mechanicky odolný, omyvatelný a nešpinivý.

Vlastnosti:

Hustota: 1,15 - 1,25 g/cm3
pH  8,5 - 10
Hmotnostní sušina:   40-58 %
Objemová sušina:  30 - 43 %
Aplikační vrstva: Vrchní krycí nátěr
Způsob nanášení: steteclakovaci valeckystrikaci pistole
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Tónování v systému: ČSN, RAL, CSA Eurotrend, NCS
Oblast kovy: kovyplechova vrataradiatory
Oblast dřevo (krycí barva) nabytekdvere krycivrata krycinatery dreva
Prostředí exterier | interier: interierexterier
Pracovní postup: Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, nesoudržných vrstev podkladu i starších nátěrů a mastnoty. Kovové podklady je nutné opatřit základním nátěrem, doporučujeme DENAS NA KOV-ZÁKLAD nebo DENAS NA KOVY 2V1, dřevěné podklady vyžadují sjednocení základní barvou, použije DENAS UNIVERZÁL ředěný v poměru 1:1 s vodou. Dřevo v exteriéru je vhodné chránit napouštědlem s biocidním účinkem. Betonové podklady penetrujte penetrační přípravek. Barva se na podklad obvykle nanáší strukturovacím válečkem. Hrubší nebo jemnější struktury je možno docílit podle typu použitého válečku a velikosti pórů na jeho povrchu. Při nanášení je nutno dbát rovnoměrného nánosy barvy po celé ploše, což lze docílit několikanásobným pohybem válečku v různých směrech a závěrečným sjednocením tahy jedním směrem. Na tvarově složitější podklady je možné barvu nanášet stříkáním při použití vhodného nanášecího zařízení. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +10 °C. Doba zasychání je 2-6 hodin, v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy barvy, nižší teplota a vyšší vzdušná vlhkost zpomalují zasychání.
Vydatnost: 3 - 4 m2/kg podle typu struktury, kvality podkladu a typu nanášecího zařízení.
Skladování: Barva se skladuje v původních obalech při teplotách + 5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout!!!
Balení: 1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg
Bezpečnost a hygiena: STRUKTURA DENAS EFEKT STRUKTURY není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.
Likvidace odpadů: Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými legislativními předpisy.

Soubory ke stažení