Denas radiatorSpeciální rychleschnoucí barva na radiátory.

DENAS RADIÁTOR je vrchní krycí vodou ředitelná barva na tělesa kovových radiátorů, příslušenství teplovodního vytápění, měděné rozvody. Při schnutí a vytvrzování nátěru vzniká vysoce kvalitní, tepelně a mechanicky odolný nátěrový film. Nátěr velmi rychle zasychá, má vysokou kryvost, odolnost vůči žloutnutí, teplotní odolnost do 100 °C s možností nanášení na temperující podklad do 40 °C, výborné aplikační vlastnosti. V interiéru je možné barvu DENAS RADIÁTOR použít jako vrchní univerzální barvu na různé podklady.

Vlastnosti:

Hustota:  1,2 - 1,3 kg/l
pH  8 - 10
Hmotnostní sušina:   40 - 50 %
Objemová sušina:  30 - 40 %
Aplikační vrstva: Vrchní krycí nátěr
Způsob nanášení: stetec
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Vzhled povrchu: Lesklý | Hladký
Tónování v systému: ČSN, RAL, CSA Eurotrend, NCS
Oblast kovy: kovytopeniradiatory
Pracovní postup: Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, nesoudržných vrstev starších nátěrů a mastnoty. Nová kovová topná tělesa nebo prorezlá místa starých těles je nutné nejdříve opatřit základním antikorozním nátěrem, doporučujeme DENAS NA KOV-ZÁKLAD nebo DENAS NA KOVY 2V1. Vrchní nátěr barvou DENAS RADIÁTOR se nanáší štětcem, válečkem v 1–2 vrstvách bez ředění. Při vzduchovém stříkání lze barvu přiředit 5% vody, vždy s min. odstupem 2 hodiny mezi jednotlivými nátěry. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +10 °C a vzdušná vlhkost do 70 %.
Vydatnost: 7 - 10 m2/kg na jeden nátěr.
Skladování: Barva se skladuje v původních obalech při teplotách + 5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout!!!
Balení: 0,7 kg, 2,5 kg, 10 kg, 20 kg
Bezpečnost a hygiena: DENAS RADIÁTOR není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.
Likvidace odpadů: Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými legislativními předpisy.

Soubory ke stažení