DENAS radioatorPopis produktu DENAS Radiátor

Speciální vodou ředitelný rychleschnoucí email na radiátory.

Vrchní krycí nátěry kovových radiátorů, případně jiných kovových předmětů. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C.

DENAS RADIÁTOR je jednosložkový vodou ředitelný rychleschnoucí email formulovaný na bázi samosíťující akrylátové disperze nové generace. Obsahuje barevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty, modifikátory reologie a další přísady upravující jeho vlastnosti. Při schnutí a vytvrzování nátěru dochází oxidativně k chemickému zesíťování pojiva. Takto vzniká vysoce kvalitní a tepelně a mechanicky odolný nátěrový film.

Nátěr má velmi rychlé schnutí, vysokou kryvost odolnost vůči žloutnutí, teplotní odolnost do 100°C, možnost nanášení na podklad do 40°C, výbornou zpracovatelnost. Při aplikaci v interiérech je možno použít DENAS RADIÁTOR jako jakostní univerzální email na různé podklady.

Vlastnosti:

Hustota:  1,2 - 1,3 kg/l
pH  8 - 10
Hmotnostní sušina:   40 - 50 %
Objemová sušina:  30 - 40 %
Aplikační vrstva: Vrchní krycí nátěr
Způsob nanášení: stetec
Chemické zařazení: Vodou ředitelné
Vzhled povrchu: Lesklý | Hladký
Tónování v systému: ČSN, RAL, CSA Eurotrend, NCS
Oblast kovy: kovytopeniradiatory
Pracovní postup: Kovové podklady je nutné opatřit základním nátěrem DENAS ANTIKOR .Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C.
Vydatnost: 7 - 10 m2/kg na jeden nátěr.
Podklad: Podklady musí být suché, zbavené mechanických i mastných nečistot a zbytků nátěrů nesoudržných s podkladem. DENAS RADIÁTOR se nanáší na podklad ošetřený základním nátěrem. (doporučujeme použít DENAS ANTIKOR).
Skladování: Barva se skladuje v původních obalech při teplotách + 5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout!!!
Balení: 0,7 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg
Bezpečnost a hygiena: DENAS RADIÁTOR není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.
Likvidace odpadů: Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými legislativními předpisy.

Soubory ke stažení