Wyłącznym dystrybutorem naszych produktów w Polsce jest nasza firma partnerska TELURIA PL www.farbyteluria.pl

DENAS Lepenka

Opis produktu DENAS Lepenka

Wodorozcieńczalna farba hydroizolacyjna

Zastosowanie:
Farba jest przeznaczona do ochronypianek poliuretanowych przed promieniowaniem UV i wpływami atmosferycznymi w konstrukcjachdachowych i okładzinach, do powłok ochronnych i konserwacyjnych dachów wykonanych zpapy asfaltowej. Naniesionawarstwatworzy po zaschnięciu elastyczną warstwę odoskonałejprzyczepności do podłoża, posiada bardzo dobrą przyczepność do pianki poliuretanowej,podłoży silikatowych i asfaltowych.

Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na wodę, promieniowanie UV, zmianę temperatury i odporność na hydrolizę alkaliczną. Farba zachowuje właściwości elastyczne nawet w temperaturach poniżej zera, zakrywa pęknięcia w podłożui ma zdolność do przenoszenia naprężenia wynikającegoze zmian liniowych.

Nadaje się zwłaszcza do renowacji starych powłok dachowych.

Własności:
Gęstość: 1,25 - 1,5 g/cm3
Zawartość masy suchej: 60-68 %
pH: 8 - 10
Zawartość części stałych: 45-55 %

Farba jest wysoce odporna na działanie promieniowania UV i innych czynników środowiskowych.

Warstwa aplikacyjna: Farba powierzchniowa
Application method: steteclakovaci valeckystrikaci pistole
Metoda aplikacji: Substancja wodorozcieńczalna
Powierzchnie dachowe: eternitova strecha 2
Przebieg prac: Mieszaninę aplikuje się na podłoże w co najmniej 2 warstwach z 24-godzinną przerwą. Do wymagających zastosowań w przypadku napraw konstrukcji dachu z papy asfaltowej zaleca się użyć wzmocnienie ztkaniny siatkowej i zwiększyć ilość powłok
Wydajność: Powłoki konserwacyjne 0,3-0,5 kg/m2, powłoki pianki poliuretanowej 0,7-1 kg/m2, w przypadkupodłoży z papy asfaltowej 1,5 -2 kg/m2.
Podkład: The substrate must be dry and free from mechanical and greasy impurities. Bitumen felt substrates and other absorbent substrates should be impregnated with PRIMER B.
Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym, szczelniezamkniętymopakowaniu w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od + 5 do + 25 °C. Chronić przed mrozem. Mieszaninę przechowywać oddzielnie od napojów, żywności, paszy i leków. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt nie może zamarznąć.
Opakowania: Opakowania z tworzyw sztucznych o pojemności 1,5 -45 kg lub ocynkowanebaryłkio pojemności 200-250 kg.
Bezpieczeństwo i higiena: Przestrzegać zasad higieny osobistej. Zadbać o odpowiednią wentylację stanowiska pracy. Podczas aplikacji przy pomocy natrysku stosować środki ochrony dróg oddechowych. Zanieczyszczenia na skórze umyć wodą i mydłem. W razie przypadkowego kontaktu z oczami,należy wypłukać je dużą ilością wody. W przypadku połknięcia, wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów. W przypadku problemów skonsultować się z lekarzem.
Utylizacja odpadów: Pozostałości produktu i zanieczyszczone opakowania zutylizowaćjakoodpad niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały do pobrania